Skip to content

De website tsc-group.com/patient-temperature-management (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

The Surgical Company
Beeldschermweg 6F
3821 AH Amersfoort
Nederland
BTW-nr. NL 8111.49.948.B.03
info.ptm@tsc-group.com
+31 (0) 33 450 72 50

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over privacy. Wij beloven u spoedig te antwoorden. The Surgical Company is een geregistreerd handelsmerk van The Surgical Company International B.V.

1. Waarom dit privacybeleid?

The Surgical Company waardeert het recht op privacy en streeft ernaar om de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken te beschermen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU van 27 april 2016 (hierna: “GDPR“) en/of alle wijzigingen daarvan of vervangingen daarvan, en/of alle soortgelijke regels en voorschriften onder alle toepasselijke wetgeving en verwante praktijkcodes die het gebruik, de opslag, de verwerking en de overdracht van persoonsgegevens regelen.

Met het oog op het bovenstaande gebruikt The Surgical Company verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien hebben de personen die, voor en/of namens The Surgical Company, toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, een geheimhoudingsplicht – inclusief die welke wordt voorgeschreven door de toepasselijke gedrags- en beroepscode.

The Surgical Company verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en verwerkt.

Voor alle duidelijkheid: persoonsgegevens zijn informatie waarmee u als privépersoon kunt worden geïdentificeerd, ongeacht of The Surgical Company dit ook daadwerkelijk doet. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

In dit Privacybeleid gaan wij verder in op wiens persoonsgegevens wij verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken en aan wie persoonsgegevens door ons kunnen worden verstrekt. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid zeer aandachtig te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn ons beleid hierin te wijzigen. De meest recente versie van ons Privacybeleid is beschikbaar op onze Website. In geval van belangrijke wijzigingen met betrekking tot ons Privacybeleid zullen wij u actief informeren over dergelijke wijzigingen via onze Website. Wij raden u daarom aan dit gedeelte van de Website regelmatig te raadplegen.

2. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen?

The Surgical Company kan persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van onze zakelijke transacties, waaronder via uw registratie op en/of gebruik van onze Website, wanneer u ons om informatie verzoekt en/of wanneer wij (vervolgens) een zakelijk contract aangaan.

Elke persoon die onze Website bezoekt of gebruikt (hierna: de “Gebruiker”) maakt een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens bekend, of kan worden verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken en/of kan deze persoonsgegevens op eigen initiatief verstrekken. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website en de functionaliteiten daarvan. The Surgical Company ziet erop toe dat de gegevens in geaggregeerde en anonieme vorm worden verzameld wanneer deze gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Wij gebruiken ook cookies om de Gebruiker te herkennen en om de Gebruiker een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Als u niet wilt dat The Surgical Company cookies gebruikt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zodat de cookies worden uitgeschakeld. Indien u het gebruik van cookies niet toestaat en de cookies heeft gedeactiveerd of heeft laten deactiveren, kan dit gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze Website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar het cookiebeleid van The Surgical Company Group.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

The Surgical Company is als verantwoordelijke voor de verwerking als enige verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Het staat Surgical Company in dit verband vrij een beroep te doen op bepaalde gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek en voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Een door ons ingeschakelde verwerker handelt altijd in opdracht van The Surgical Company.

Wanneer u de Website bezoekt gaat u uitdrukkelijk akkoord met ons recht om de volgende categorieën “verwerkers” te behouden:

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor hosting doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor statistische doeleinden.

4. Op welke rechtsgronden worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende legitieme zakelijke belangen:

 • Om het gebruik van onze Website te optimaliseren en bepaalde daarmee verband houdende direct marketingactiviteiten uit te voeren, zoals de verspreiding van nieuwsbrieven;
 • Om met u in voorkomende gevallen zakelijke contracten af te sluiten met betrekking tot de levering van onze diensten;
 • Voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of procedures;
 • om te voldoen aan bepaalde wettelijke en regelgevende vereisten.

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door The Surgical Company:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijf);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, postcode en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies).

Deze gegevens worden verzameld bij uw registratie op de Website en wanneer wij u vervolgens onze diensten aanbieden. Andere persoonsgegevens kunnen in een later stadium worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van after-sales.

6. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

The Surgical Company verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over u op een aantal manieren, onder meer door uw gebruik van onze Website en bij het verlenen van onze diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking en het veilige gebruik van de Website en de adequate levering van onze diensten. The Surgical Company verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

•  Om onze website aan te bieden en te verbeteren, inclusief het monitoren van het gebruik ervan voor statistische doeleinden;

 • Om onze diensten te leveren en te verbeteren;
 • Om u te voorzien van adequate informatie waar u om vraagt;
 • Klantenbeheer: zoals klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturering, controle van kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtencontrole en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke, regelgevende en risicobeheersverplichtingen, waaronder het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Bij een bezoek aan de website van The Surgical Company worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en de pagina’s die geraadpleegd worden. Wanneer u de Website bezoekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

The Surgical Company behoudt zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Bovendien heeft de Gebruiker, indien en voor zover bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of definitief uit te stellen.

7. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen The Surgical Company. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, met uitzondering van de onder punt 3 genoemde gegevensverwerkers, tenzij u ons daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het beoogde doel te bereiken. Ze worden uit onze database gewist zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het beoogde doel of indien u uw recht op verwijdering uitoefent.

9. Wat zijn mijn rechten?

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de in punt 6 genoemde legitieme doeleinden. Ze worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.

9.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.

9.3 Recht op correctie van uw persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn “gebruikersruimte”, maar u kunt ons ook schriftelijk verzoeken.

9.4 Recht op wissen (of “recht om vergeten te worden”)

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de beoogde doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U heeft uw recht van verzet geldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het wissen van gegevens heeft vooral te maken met zichtbaarheid; het is mogelijk dat de gewiste gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.

9.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die The Surgical Company nodig heeft om na te gaan of u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

9.6 Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. The Surgical Company zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw recht op bezwaar.

9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere aanbieder worden overgedragen, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden.

10. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post sturen naar The Surgical Company, Beeldschermweg 6F, 3821 AH Amersfoort, Nederland of per e-mail naar info.ptm@tsc-group.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren.

11. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Surgical Company, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (voor Nederland: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).