Skip to content

Bij het gebruik van onze website zijn altijd enkele rechten en plichten verbonden. Deze zijn vastgelegd in onze Verkoopvoorwaarden, in ons Privacybeleid, in onze Cookieverklaring en in deze Disclaimer (samen de “Voorwaarden”).

De Voorwaarden zijn zowel van toepassing op ons, The Surgical Company B.V., als op u, de gebruiker. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de exclusieve toepassing van onze Voorwaarden en doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht om uw eigen voorwaarden in te roepen.

Wij kunnen in bepaalde uitzonderlijke situaties afwijken van deze Voorwaarden, maar alleen voor zover de afwijkingen door beide partijen zijn aanvaard en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen vervangen of vullen slechts de clausules aan waarop zij betrekking hebben. Zij laten de toepassing van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

1. Wie we zijn

De website www.tsc-group.com (hierna: de “Website”) is een initiatief van:

The Surgical Company B.V. (“TSC” en “Wij”).

Beeldschermweg 6F
NL-3821 AH Amersfoort

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft.

2. Onze Website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kunt gerust zijn; wij bieden een gebruiksvriendelijke Website die veilig is voor iedere gebruiker. Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te waarborgen. Toch kunnen wij u hierover geen absolute garantie geven. Wij hebben slechts een inspanningsverplichting.

Elk gebruik van de Website is volledig op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, gebreken, schadelijke elementen of andere problemen op of in onze website, ongeacht het bestaan van overmacht of andere externe gebeurtenissen.

Wij hebben het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot onze website geheel of gedeeltelijk te beperken en/of te onderbreken. Wij zullen dergelijke maatregelen alleen nemen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, zonder dat dit op enigerlei wijze een voorwaarde is om te worden gedekt.

2.2 Content on our Website

Wij bepalen welke inhoud beschikbaar is op onze Website. Wij betrachten daarbij grote zorgvuldigheid en stellen alles in het werk om informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Daarom nemen wij alle nodige maatregelen om onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie door derden wordt verstrekt. Het is ons altijd toegestaan de inhoud van onze Website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Ondanks onze grote aandacht kunnen wij de kwaliteit van de op onze Website beschikbare informatie niet garanderen. Het is mogelijk dat de informatie niet juist, niet voldoende nauwkeurig en/of niet bruikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op onze Website.

Wij verzoeken u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u merkt dat de inhoud op onze Website in strijd is met toepasselijke wetgeving en/of rechten van derden of gewoonweg niet acceptabel is. Wij zullen dan alle passende maatregelen nemen, die de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de informatie kunnen omvatten.
Onze Website bevat inhoud die kan worden gedownload. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke download van onze Website op eigen risico gebeurt en dat schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan het computersysteem uw volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid is.

2.3 Wat wij van u als gebruiker verwachten

De gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij onze Website aanbieden. Dit betekent dat u zich dient te onthouden van handelingen die een nadelige invloed hebben op de goede werking en veiligheid van de Website of op het gebruik ervan. De Website mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/of informatie van andere gebruikers te verzamelen.

Het is daarom verboden om via onze Website inhoud te verspreiden die andere gebruikers van de Website schade (kan) toebrengen. Wij kunnen denken aan de verspreiding van kwaadaardige software, computervirussen, malware, wormen, trojans en cancelbots. Ook de verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junkmail, spam en kettingbrieven, is doelwit.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke (gerechtelijke en buitengerechtelijke) acties te ondernemen die de getroffen partijen passende oplossingen kunnen bieden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Website worden verricht en die schade veroorzaken aan de Website en/of aan andere gebruikers. Indien dit gebeurt, is de gebruiker verplicht TSC te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen die kunnen ontstaan.

3. Links naar andere websites

Onze Website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die door derden worden onderhouden of kan inhoud van derden op onze Website aanbieden door middel van framing of andere methoden. Een dergelijke verwijzing op onze Website betekent niet dat er een verband bestaat tussen onze Website en deze websites van derden, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van die sites.

Wij garanderen noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van externe websites waarnaar op onze Website wordt verwezen of van andere elektronische communicatieportalen die niet onder onze feitelijke controle staan. Deze verwijzingen zijn daarom op eigen risico en verantwoordelijkheid aan te klikken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Deze externe websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden u daarom aan de voorwaarden en privacyverklaring van deze andere websites zorgvuldig te lezen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Creativiteit verdient bescherming; zo ook onze Website en de inhoud daarvan. Deze bescherming wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle partijen, d.w.z. TSC en derden. Onder inhoud wordt verstaan de zeer brede categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enzovoort. Deze inhoud wordt beschermd door auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, modelrechten en andere toepasselijke (intellectuele eigendom)rechten. De technische aard van onze Website wordt beschermd door het auteursrecht en door de rechten op software en databanken. Elke handelsnaam die wij op onze Website gebruiken is beschermd door het merkenrecht.

Elke gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze Website en de inhoud daarvan. Dit recht wordt op niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze verleend en kan alleen binnen een persoonlijke, niet-commerciële context worden gebruikt. Wij verzoeken onze gebruikers geen wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder toestemming van de eigenaar. TSC hecht groot belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de bescherming ervan te waarborgen. Wij zullen juridische stappen ondernemen tegen elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten.

5. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die u verstrekt is noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Het invoeren van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een schending van onze Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacy Policy die kan worden geraadpleegd via onze Website.

6. Algemene bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Website en aanverwante diensten op elk moment en in elke mate te wijzigen, te beperken of stop te zetten. Wij kunnen dit doen zonder kennisgeving aan de gebruiker. Dit geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van TSC vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Utrecht.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Wij behouden ons het recht voor een geldige wijziging van de betwiste bepaling(en) voor te stellen.